Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap Peter Guntlisbergen antiek B.V., h.o.d.n. ADC, nader te noemen “ADC”, gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te (5651 GK) Eindhoven aan de Mispelhoefstraat 39 Artikel 1: algemeen 1.1 Op alle door ADC uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden en alle overige rechtsbetrekkingen tussen ADC en haar opdrachtgever zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden toepasselijk. Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. Verwijzingen door de opdrachtgever naar eigen inkoop- aanbestedings- of andere voorwaarden binden ADC niet. De toepasselijkheid van een eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen. 1.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op meerwerk, waaronder wordt verstaan al hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het in de opdrachtbevestiging vastgestelde wordt geleverd of uitgevoerd. 1.3 Een overeenkomst welke met ADC is gesloten blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van één of meer bepalingen daarvan of van deze algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht. Artikel 2: offertes 2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en alle bestellingen zowel aan ADC rechtstreeks als aan tussenpersonen of vertegenwoordigers van ADC gedaan, zijn eerst als geaccepteerd te beschouwen na bevestiging door ADC. Een aanvang door ADC van de uitvoering geldt als diens acceptatie. 2.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt een van de aanbieding/offerte van ADC afwijkende aanvaarding door de opdrachtgever ADC niet. De overeenkomst komt in dat geval conform de aanbieding/offerte van ADC tot stand, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na datum van de schriftelijke bevestiging haar eventuele bezwaren daartegen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt. De door ADC verstrekte afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en opgave van metingen, kleuren en gewichten in offertes, orderbevestigingen, catalogi, prospectussen e.d. dienen slechts ter globale aanduiding van de te leveren zaken c.q. de te verrichten diensten en zijn voor details nimmer bindend. 2.3 De door ADC verstrekte tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen en eventuele bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbieding worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven eigendom van ADC. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op verzoek van ADC terstond te worden teruggegeven. 2.4 Bij door ADC samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 2.5 Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren. 2.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld is in de offerte geen dienstverlening begrepen. Artikel 3: tijd en plaats van (af)levering 3.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de zaken moeten worden geleverd c.q. de diensten moeten worden verricht. De overeengekomen levertijd gaat in zodra ADC de overeenkomst heeft bevestigd en in het bezit is van alle door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden en gegevens en een eventueel overeengekomen aan- of vooruitbetaling heeft ontvangen. 3.2 Levertijden worden opgegeven bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen. De zaken worden door de opdrachtgever aanvaard in de staat waarin zij zich bevinden in de showroom van ADC. 3.3 De levertijd wordt verlengd met de tijd gedurende welke de opdrachtgever nalatig blijft enige betalingsverplichting of enige andere verplichting uit de overeenkomst na te komen. Indien ADC ten gevolge hiervan schade lijdt, is de opdrachtgever verplicht haar die schade te vergoeden. 3.4 Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de opdrachtgever niet zijn afgenomen, verkeert deze van rechtswege in verzuim. ADC is in dat geval gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan, een aanbod tot nakoming van haar verplichting tot levering te doen, te factureren en indien de opdrachtgever niet tijdig aan haar betalingsverplichting voldoet, gebruik te maken van haar recht de overeenkomst te ontbinden. 3.5 Indien de opdrachtgever een bestelling plaatst op afroep, moet deze binnen de overeengekomen afroeptermijn, daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen. Voldoet de opdrachtgever binnen 8 dagen na afloop van de afroeptermijn niet aan voornoemde verplichtingen, dan is ADC gerechtigd te factureren dan wel de overeenkomst te ontbinden. 3.6 De aflevering geschiedt, tenzij anders is bepaald, ter vestigingsplaats van ADC. Ook indien in afwijking van de vorige zin aflevering of bezorging ter vestigingsplaats van de opdrachtgever is overeengekomen, komen de kosten daarvan voor rekening van laatstgenoemde. Artikel 4: prijzen 4.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen van ADC steeds af magazijn, werkplaats of fabriek exclusief BTW, kosten van verpakking emballage en vervoer. De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele nabestellingen en/of vervolgopdrachten. Alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg van verhoging van de materiaalprijzen, vrachttarieven, lonen, sociale lasten, douane, in- of uitvoerkosten, omzetbelasting alsmede prijsstijgingen ten gevolge van valuta koerswijzigingen of wijzigingen in de rentestand, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. 4.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 is ADC gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen met de in de tussentijd opgetreden prijsstijgingen indien tussen bestelling en aflevering meer dan 6 maanden zijn verlopen. 4.3 Meerwerk wordt steeds afzonderlijk in rekening gebracht. Artikel 5: betalingscondities 5.1 Betaling dient vooraf te geschieden, voorafgaand aan de levering door ADC. Indien geen voorafgaande betaling overeengekomen wordt, dient zulks expliciet schriftelijk te gebeuren en dan heeft te gelden dat in ieder geval binnen 30 dagen na factuurdatum dient te worden betaald, zonder recht op korting of schuldvergelijking. Betalingen strekken steeds in mindering, eerst op de kosten, dan de rente en daarna op de oudste factuur. 5.2 De vordering tot betaling van de koopprijs is direct opeisbaar wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt aangevraagd, een aanvraag tot onder curatelestelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld, of de opdrachtgever in liquidatie verkeert of wordt ontbonden. 5.3 Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum is ADC gerechtigd aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van 1% per maand, gerekend vanaf de factuurdatum over het totale bedrag der factuur, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand. 5.4 ADC is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente van de opdrachtgever te vorderen alle incassokosten, die door niet betaling zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten welke door de opdrachtgever verschuldigd zijn, bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00 te vermeerderen met de omzetbelasting. 5.5 Eventuele crediteringen kunnen uitsluitend door de directie van ADC geschieden. Aan een creditering kunnen slechts rechten worden ontleend, indien de creditnota van een handtekening van één van de directieleden is voorzien. 5.6 Indien de facturen in vreemde valuta luiden heeft ADC toch het recht voldoening te vragen in Nederlandse courant en wel naar de koers van de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ter keuze van ADC, naar die van de factuurdatum. Artikel 6: risico overgang 6.1 Het risico van de door ADC te leveren zaken gaat op de opdrachtgever over op het moment dat zij bij ADC het magazijn hebben verlaten c.q. dat zij overeenkomstig artikel 3.4 beschikbaar worden gehouden. Artikel 7: eigendomsvoorbehoud 7.1 Zolang ADC op de opdrachtgever nog enige vordering heeft betreffende: - de tegenprestatie voor door ADC aan de opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken; - krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte of te verrichten werkzaamheden; - enig tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst; blijven de geleverde zaken eigendom van ADC. 7.2 Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is het de opdrachtgever verboden de betreffende zaken, anders dan in de normale uitoefening van haar bedrijf, te verkopen, te verhuren, te ruilen, uit te lenen, te belenen, of in consignatie op zicht of in pand te doen geven of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen of te doen verwijderen. 7.3 Indien de opdrachtgever enige verplichting uit zijn overeenkomst met ADC niet nakomt, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of de onderneming van de opdrachtgever, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is ADC zonder enige nadere ingebrekestelling of sommatie gerechtigd en gemachtigd de zaken terug te nemen, waar deze zaken zich ook mogen bevinden. 7.4 De opdrachtgever zal iedere derde die op de zaken, ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag wil leggen, dan wel de bewindvoerder in haar surseance van betaling respectievelijk de curator in haar faillissement terstond schriftelijk mededelen, met een kopie aan ADC, dat ADC eigenaar van die zaken is. 7.5 Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is ADC, indien zij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet, althans niet tijdig, in staat zal zijn haar betalingsverplichtingen jegens haar na te komen, gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever daartoe des verzocht afdoende zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe door ADC te stellen redelijke termijn. Indien de opdrachtgever met zodanige zekerheidstelling in gebreke blijft, dan heeft ADC het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 8: ontbinding van de overeenkomst 8.1 In de zich voordoende gevallen, waaronder begrepen in het geval van de artikelen 3, leden 4 en 5, artikel 5, leden 2 en 3 en artikel 7, leden 3 en 5, is de overeenkomst door eerste mededeling van ADC aan de opdrachtgever ontbonden, tenzij ADC alsdan de uitvoering van de overeenkomst vooralsnog wenst op te schorten voor de duur van ten hoogste 6 maanden, na afloop waarvan de ontbinding van de overeenkomst alsnog door enkel tijdsverloop intreedt, tenzij de overeenkomst alsdan volledig is uitgevoerd en de opdrachtgever aan al haar verplichtingen uit dien hoofde heeft voldaan. 8.2 In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is ADC gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enigerlei schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is ADC bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. 8.3 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen staking, brand, gebrek aan hulpmiddelen, grondstoffen, halffabricaten dan wel van arbeidskrachten, dit alles bij ADC of haar onderleveranciers, belemmeringen in het verkeer, onlusten, in- en uitvoerbelemmeringen, transportstoornissen, bedrijfstoring, overheidsmaatregelen en voorts in het algemeen alle overige oorzaken, gebeurtenissen en situaties, die buiten de controle of zeggenschap van ADC vallen. 8.4 Zowel in geval van opschorting als in geval van ontbinding krachtens de voorgaande leden is ADC gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens de voorgaande leden is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag. Zij is dan gerechtigd de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan ADC bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen. 8.5 Indien de opdrachtgever na aanmaning in gebreke blijft met het afnemen van de door haar gekochte zaken en/of met het laten uitvoeren van de door haar opgedragen werkzaamheden en voorts indien de opdrachtgever eenzijdig de opdracht annuleert, is de opdrachtgever aan ADC een boete verschuldigd ter grootte van 15% van het factuurbedrag. Voormelde boetebepaling laat onverlet de verplichting tot betaling van volledige, vervangende of aanvullende schadevergoeding, onder meer wegens winstderving, advies en andere kosten, welke is veroorzaakt door de tekortkoming door de opdrachtgever. De verschuldigde boete treedt uitdrukkelijk niet in de plaats van de verplichting tot betaling van schadevergoeding. 8.6 ADC behoudt zich het recht voor overeenkomsten geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren c.q. te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, bij een zodanige wijziging in de omstandigheden dat (volledige) nakoming in redelijkheid niet kan worden gevergd. Artikel 9: oplevering; goedkeuring 9.1 Na ontvangst van de zaken worden deze geacht te zijn goedgekeurd tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen nadien schriftelijk bericht geeft, onder vermelding van de reden waarom zij met de oplevering niet akkoord gaat. 9.2 Eventuele klachten met zichtbare onvolkomenheden of gebreken aan de geleverde zaken, moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk bij ADC zijn ingediend onder nauwkeurige omschrijving van aard en grond van de klachten. Na verloop van voormelde termijn, wordt de opdrachtgever geacht de levering akkoord te hebben bevonden. 9.3. Indien ADC de klacht gegrond oordeelt, zal deze de opdrachtgever schadeloos stellen in geld, dan wel naar keuze van ADC tot herstel dan wel tot vervangende levering overgaan. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij. 9.4 Indien de opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, dan wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd. 9.5 Voor zover niet anders bepaald, vervallen alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens ADC door verloop van 1 jaar na de leveringsdatum. Artikel 10: aansprakelijkheid 10.1 De aansprakelijkheid van ADC uit hoofde van de met haar gesloten overeenkomst voor geleverde zaken is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de in artikel 9 omschreven verplichtingen tot schadeloosstelling, herstel of vervanging. 10.2 Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade, persoonlijke ongevallen of schade, waaronder begrepen schade aan derden, is uitdrukkelijk uitgesloten. 10.3 ADC is niet aansprakelijk voor kosten, schade en interessen die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: - fouten van personeel en derden, waarvan ADC zich bedient; - een gebrek in de geleverde zaken, indien het op grond van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop ADC de zaken in het verkeer bracht redelijkerwijs 0 niet mogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken; - schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden, tenzij de opdrachtgever opzet of grove schuld van ADC aantoont. 10.4 De opdrachtgever vrijwaart ADC voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door ADC aan de opdrachtgever geleverde zaken. 10.5 De leden 1 tot en met 4 gelden tenzij andersluidende dwingende wetsbepalingen een verdergaande aansprakelijkheid meebrengen. Artikel 11: bevoegdheid personeel 11.1 Overeenkomsten met leden van het personeel van ADC binden deze laatste niet voor zover zij niet door ADC schriftelijk zijn bevestigd c.q. onmiddellijk worden uitgevoerd. Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers, met uitsluiting van de directie. Artikel 12: domiciliegeschillen en toepasselijk recht 12.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ADC en de opdrachtgever verklaren beiden domicilie te kiezen ter plaatse alwaar ADC is gevestigd. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant (Nederland). 12.2 Alle overeenkomsten tussen ADC en de opdrachtgever, alle offertes van ADC en alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen. Artikel 13: bindendheid van de Nederlandstalige tekst 13.1 Van deze algemene voorwaarden is van de Nederlandse tekst een vertaling in het Engels. Bij interpretatiegeschillen is de Nederlandse tekst bindend tussen partijen.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en ontwikkelingen rondom ADC Eindhoven

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws direct in je mailbox!

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen
20230203 11:24:34 PC11False0FalseTrue220102